الفابت

آموزش الفابت

در این بخش آهنگ انگلیسی کودکانه مرتبط با الفابت را مشاهده می کنید. این آهنگ ها در تمرین حروف و تشخیص صدای اولیه کلمات بسیار اثربخش است.

تماس با مشاور آموزشی