Archive for Tag: آموزش به کودکان

آماده سازی کودک برای آینده

چگونه کودکان خود را برای آینده آماده کنیم ؟

ما بعنوان والدین وظیفه داریم با افزایش آگاهی ، عقلانیت ، اعتماد به نفس و تاکید بر اهمیت یادگیری مستمر و مداوم در کنار افزایش مهارت ها مانند آموزش زبان انگلیسی به کودکان خود را برای آینده آماده نماییم .

Read More
تماس با مشاور آموزشی