آموزش تابستان در ساحل به انگلیسی

آموزش تابستان در ساحل به انگلیسی

در این بخش فیلم های آموزشی مرتبط با ساحل را به انگلیسی مشاهده می کنید. با مشاهده این فیلم ها با کلمات و ساختارهای زبانی مرتبط با ساحل و فعالیت ها ساحلی بیشتر آشتا می شوید.

تماس با مشاور آموزشی