مهد زبان

مهد زبان انگلیسی

 • مهد زبان  فان انگلیش ویژه گروه سنی 3 تا 5 سال و 5 تا 7 سال است.
 • هر دوره از مهد زبان یک ماه است . 5 روز در هفته و به مدت 4 ساعت در روز برگزار می شود.
 • آموزش زبان به کودکان همراه با بازی  و با بهره گیری از شعر، داستان و نمایش انجام می شود.
 • در پایان هر دوره به کودکان گواهی نامه و کارنامه اعطا می کنیم.
 • مدت زمان بیشتر مهد زبان ، اثربخشی آموزش زبان کودکان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
img
آموزش زبان به کودکان 3 تا 5 سال
 • تسلط بر کلمات و مکالمات در قالب 28 موصوع
 • آشنایی با حروف الفبا و صدای اولیه کلمات
 • ارتقای مهارت های دست ورزی کودکان
 • آموزش مهارت های اجتماعی به زبان انگلیسی
 • خوانش ده ها کتاب داستان و بازگویی توسط کودکان
آموزش زبان به کودکان 5 تا 7 سال
 • تسلط بر کلمات و مکالمات در قالب 50 موضوع
 • آشنایی با خواندن و نوشتن به روش فونیکس
 • آشنایی با گرامر مقدماتی با بازی با کارت کلمه و زبان دست
 • ارتقای مهارت های دست ورزی کودکان
 • آموزش مهارت های اجتماعی به زبان انگلیسی
 • خوانش ده ها کتاب داستان و بازگویی توسط کودکان
مهد زبان
تماس با مشاور آموزشی