آموزش وسایل نقلیه به انگلیسی

آموزش ,وسایل نقلیه به انگلیسی

در این بخش فیلم های آموزشی وسایل نقلیه به انگلیسی را مشاهده می کنید. این آهنگ ها در تمرین کلمات و ساختارهای زبانی مرتبط با وسایل نقیله بسیار اثربخش است.

تماس با مشاور آموزشی